Anem a comptar estels! Primera edició 2020

1a edició (2020)

S’apaguen els llums i s’encenen els estels!

Pou de Judí, Sencelles. Fotografia de Rafel Cladera

Ho organitza:

Hi col·labora:

Amb el suport de:

ANTECEDENTS

Anem a comptar estels a… és una proposta que inclou un conjunt d’activitats dirigides a passar una jornada en família i que pretén fomentar la participació de tot el poble o el barri, des dels més petits als més grans; amb implicació de l’escola, les associacions i les organitzacions socioculturals locals i per suposat, l’ajuntament, amb el fil conductor de la ciència i més concretament de l’astronomia, tot ajuntant de manera interdisciplinària l’oci i el lleure, la formació, els valors cívics, la relació intergeneracional, el contacte intercultural i la conscienciació cívica de respecte al medi ambient i en concret, amb aquesta activitat, de la contaminació lumínica.

Lluc Mas, president de l’Institut Mallorquí de Ciències de l’Espai

La sensibilització social cap a la problemàtica ambiental és cada cop més gran i els mitjans de comunicació ens recorden diàriament que es tracta d’un clam d’àmbit global perquè està en joc la nostra supervivència com a espècie, i això afecta sobretot la qualitat de vida dels més joves. De fet, son ells i elles els que ens fan responsables i ens exigeixen  accions immediates i valentes, i això tampoc pot ser ignorat pels responsables de les diferents administracions.

L’astronomia és un camp del coneixement tan antic com la humanitat, tant és així, que la supervivència i l’evolució de la nostra espècie és deu en bona part a la recerca constant i al descobriment de patrons espai-temporals regulars i cíclics que ens han permès la invenció del calendari i la presa de consciència del que anomenam passat, present i futur.

També és cert, però, que les ocupacions i els interessos de nostra societat ens han anat capficant cada cop més dins tot que es estrictament quotidià. No és d’estranyar doncs, que el coneixement astronòmic presenti la dicotomia de ser, a la vegada, un gran desconegut i que al mateix temps desperti un gran interès, encara que en la majoria dels casos no es té ni la possibilitat ni els mitjans per satisfer la curiositat que ens desperta.

El sentiment de possessió fonamentat en la creença generalitzada que la Terra és nostra, ha de donar pas urgentment a la consciència de pertànyer a un planeta meravellós i a la vegada fràgil. Efectivament la terra no és nostra però sí que som els únics responsables de tenir-ne cura.

En aquesta presa de consciència, l’astronomia pot jugar un paper fonamental, tot aportant el coneixement necessari per ser conscients que viatjam en una nau per un univers en el qual, malgrat la seva immensitat, no hi ha cap alternativa a la Terra que estigui al nostre abast.

Per això la consciència ha d’implicar la conseqüència de tenir cura de la nau que habitam, entre d’altres raons perquè ens dona vida però sabent que no ens necessita com nosaltres a ella.

En aquest sentit, Anem a Comptar estels 2020 s’ha duit a terme a dues localitats concebudes com a experiències pilot.

1.    FINALITAT

Apagar els llums del poble per encendre les llums dels estels

Al municipi de Sant Joan es varen dur a terme dues sessions el mes de setembre de 2020, els divendres 18 i 25., a Hortella d’en Cotanet. Es va seleccionar aquest espai del municipi de Sant Joan per a les proves pilot estar situat al Pla de Mallorca amb una visió de cel obert cap al Sud òptima i facilita per tant una experiència d’observació molt gratificant als assistents. Hi participaren, ateses les restriccions del Covid19 i les normes aplicades de distanciament social, unes 50 persones en cada cas, 100 en total.

L’observació del cel amb llums encesos i posteriorment amb els llums apagats, s’adjunten com a annex els resultats empírics de l’observació feta abans i després d’apagar els llums amb un claríssim creixement del nombre d’estels observats. Aquest era l’objectiu,  “encendre” les llums del cel que resten amagades rere les llums del poble, recuperant aquell tresor ple de meravelles que els nostres avis ompliren de creences, cançons i refranys, i que tot i que només ens és permès de contemplar, ens regala la possibilitat de ser més conscients de la sort d’habitar aquest planeta i de la nostra responsabilitat envers la seva cura.

En el cas de Sencelles, s’ha duit a terme tota la preparació comunitària amb la implicació màxima de l’ajuntament i la participació de les associacions cíviques del poble.

2.    OBJECTIUS DE LES DUES SESSIONS PILOT REALITZADES

 1. Conèixer el cel del nostre poble i seves constel·lacions.
 2. Entendre la Terra com a part de l’Univers.
 3. Aprendre les proporcions a escala del sistema solar i la localització i dimensions relatives de la Terra.
 4. Prendre consciència de la contaminació lumínica i les seves conseqüències, i del que cal fer per reduir-la.
 5. Contribuir a augmentar l’interès envers el nostre patrimoni cultural i científic des de l’astronomia i les ciències de l’espai.

3. CONTINGUTS

 1. La Via Làctia: un test de la qualitat del cel
  1. El sistema solar a escala: distàncies, velocitats i dimensions.
  1. Les constel·lacions
   1. Estratègies de localització
   1. Planisferi bàsic
  1. Els estels
   1. Que són
   1. Diferències entre estels i planetes
   1. Anem a comptar estels!
   1. Quants n’hi ha al cel?  Quants en podem comptar?
  1. Astronomia a la cultura popular
   1. Mostrar el que hi ha de ciència en els refranys, les cançons i les creences dels nostres avis.
  1. Un altra tipus de contaminació: la lumínica
   1. La contaminació LUMÍNICA
   1. Com es pot evitar?
   1. Què puc fer?

4. CONSIDERACIONS

Anem a comptar estels! es prepara conjuntament amb l’Ajuntament de Sencelles. És l’entitat que millor coneix les possibilitats del poble, tant pel que fa a la seva viabilitat, com per fet que ho considera d’interès per als seus veïns.

El paper de l’escola és fonamental pel que fa a les activitats prèvies a la realització del projecte. Per això també s’ha programat una sessió amb els mestres i les mestres.

Així mateix, es tracta que siguin els pares i mares els referents dels infants, per això és necessària una sessió per explicar en què consisteix el projecte i les activitats que s’hi realitzaran a qualsevol membre de la família que hi estigui interessat.

5. ESQUEMA DE LA JORNADA

Anem a comptar estels consta de les següents parts:

         5.1.    Presentació a l’ajuntament (batle, regidors…).

         5.2.    Sessions prèvies preparatòries de la jornada

S’han programat sessions i entrevistes preparatòries amb l’equip directiu de l’escola, amb pares i mares per explicar-los el seu rol gràcies al paper dinamitzador de la biblioteca municipal i el centre sociocultural. També es compte amb el gruix d’entitats locals de caràcter sociocultural, factor clau per a l’èxit de la iniciativa i per a l’impacte en la comunitat.

        5.3.    Activitats posteriors de síntesi i posada en comú de les conclusions i propostes d’actuació (si n’és el cas).

6. DETALLS DEL PROJECTE

En realitat aquest punt es divideix en dues parts:

 1. La presentació de les activitats prèvies i posteriors a la jornada.
 2. La presentació de les activitats que es realitzaran durant la jornada.

         6.1.    Activitats prèvies: Presentació / Sessions introductòries

 • Es tracte amb l’ajuntament l’estat actual de la il·luminació, les millores realitzades i projectes a curt i mitjà termini.
 • A l’escola, es programa la presentació a l’equip directiu amb les activitats a realitzar a l’aula.
 • Explicació de l’instrument
 • Construcció de l’instrument
 • Preparació de la pràctica
 • Material pel professorat
 • A les famílies se’ls fa l’explicació del seu rol en l’activitat central Anem a compatr estels..!

         6.2.    Activitats posteriors

                      6.2.1.    De síntesi i posada en comú de les conclusions. S’ha posat es comú les conclusions de les dues sessions pilot amb els assistents.

                      6.2.2.    Material pel professorat

7. LA JORNADA. ACTIVITATS REALITZADES

El conjunt d’activitats suggerides, constitueixen la part més important pel que fa a les propostes didàctiques d’aquest projecte.

Els alumnes de Primària i Secundària estan en unes edats en les que les experiències pràctiques són fonamentals per entendre conceptes abstractes, els quals treballats com a continguts teòrics són de difícil comprensió.

El que pretenem però, no es limitar-nos a la estricta comprensió de conceptes aïllats, sinó a que els alumnes siguin capaços de relacionar-los formant-se així una concepció del món que ens envolta molt més objectiva i fonamentada.

Així mateix, les propostes didàctiques basades en metodologies com el treball per projectes o per reptes, com l’aprenentatge i servei, totes a partir del foment del treball en equip, permetran la recerca d’arguments per defensar les diferents concepcions sorgides a partir de la reflexió i posta en comú, una vegada obtinguda la informació durant la realització de les diferents activitats realitzades abans, durant i després de la jornada.

Aquestes propostes permetran una major flexibilitat i adaptació a les particularitats de cada grup d’alumnes, del professorat i fins i tot del centre.

Es precisament pensant amb aquells alumnes que no puguin participar en la jornada, que aquest projecte també inclou una sèrie d’activitats per dur a terme a en el centre, d’aquesta manera, a més de donar a conèixer les experiències del grup o grups directament implicats, es podran utilitzar aquestes per crear noves activitats en el propi centre per facilitar la participació d’aquells alumnes que no hagin participar-hi directament.

Anem a comptar estels. Consideracions prèvies

En aquesta activitat el lloc de concentració estarà condicionat per les possibilitats d’observació. Per això s’haurà d’elegir un lloc amb l’horitzó més obert que sigui possible per tal de poder obtenir les mostres com més variades millor. Per aquesta raó es va triar el municipi de Sant Joan i en concret l’espai d’Hortella de Can Cotanet per a les dues sessions pilot de 2020.

Cada infant va estar acompanyat d’un adult, el qual va prendre nota dels resultats del diferents recomptes realitzats. Al final, les operacions del recompte es varen poder fer conjuntament i es varen comparar els resultats obtinguts entre cada un dels grups i un membre de l’IMCE, que també va prendre les mesures per tenir un referent de cara a possibles correccions.

Un cop fet això es va fer la mitjana dels resultats de cada grup i es va comparar amb la de la resta de grups i es va obtenir un resultat final.

Aquesta activat es va realitzar dos cops a cada sessió: primer amb l’enllumenat encès i desprès amb l’enllumenat apagat.

         7.1.    Trobada en el punt de concentració

                     7.1.1.     Explicació-repàs del programa d’activitats de la jornada.

En començar cada sessió, s’explica o repassa el programa d’activitats de la jornada o sessió amb les corresponents recomanacions i instruccions a tenir en compte (caldrà megafonia). Distribució dels assistents per centres d’interès, en funció del nombre de participants.

                     7.1.2.     El sistema solar a escala.

En cada cas depèn de les possibilitats de cada escola, però és recomanable que cada grup classe s’identifiqui amb un cos del sistema solar. D’aquesta manera si es tracta d’un centre amb poques unitats, ens centrarem amb els planetes, mentre que si aquests no son suficients, s’aniran introduint el cinturó d’asteroides i els satèl·lits més rellevants (un exemple d’actualitat és el de Titan).

El sistema Solar a escala permet quatre possibilitats de realitzar l’itinerari:

 • Realització del itinerari complet (des del Sol fins a Neptú)
 • Planetes interiors (des del Sol fins al Cinturó d’asteroides)
 • Planetes exteriors (des de Júpiter fins a Neptú)
 • Altres cossos del sistema solar (asteroides, cometes i meteors, els transneptunians, els límits del sistema solar…).
 • Itinerari personalitzat (possibilitat de que el professorat planifiqui el seu propi itinerari d’acord amb les seves programacions i possibilitats. Ex.: utilitzar com a centre d’interès el Cinturó d’Asteroides, el recorregut entre dos planetes, el completar un itinerari anterior, els aspectes mitològics, històrics, socials,…).

                     7.1.3.     Exhibició de llançament de coets d’aigua

Es va fer un taller de llançament  de coets d’aigua.

                     7.1.4.     Una volta per les constel·lacions

Amb suport del làser (observació amb ull nuu, distingint entre estels, constel·lacions, asterismes, planetes, satèl·lits artificials…).

                     7.1.5.     Activitat: Anem a comptar estels!

 • Explicació/repàs de l’activitat
 • Rol del les famílies
 • Rol dels infants
 • 1a part: amb els llums encesos
 • 2a part: a les fosques
 • Posada en comú
 • Recordar les activitats POST a l’escola
 • Conclusions

                     7.1.6.     Observació amb telescopis

Dels objectes més rellevants de la nit (Lluna, planetes, DSO…).

                     7.1.7.     Cloenda

Amb les conclusions de la jornada.

8. ORGANITZACIÓ TEMPORAL

La durada prevista de les activitats és de 5 hores aproximadament per a cada una de les dues sessions o jornades duites a terme.

9. MATERIAL NECESSARI PELS PARTICIPANTS PER A REALITZAR L’ACTIVITAT

 • L’instrument!… per Comptar estels.
 • Bloc, llapis i goma d’esborrar.
 • Llanternes amb llum vermella (caldrà dur troços de “celofan” de color vermell i gomes elàstiques.

Ho organitza:

Hi col·labora:

Amb el suport de: