Avís legal

1.- INFORMACIÓ GENERAL
L’Institut Mallorquí de Ciències de l’Espai (en endavant, IMCE) es dedica a l’estudi, la divulgació i l’ensenyament de les Ciències de l’Espai, l’Astronomia i l’Astronàutica, i de la ciència i la cultura en general, en benefici de la societat i de la comunitat científica.

L’IMCE està inscrita al Registre d’Associacions de les Illes Balears amb el número 311000009469 i amb domicili social a c. Julià Àlvarez 11 baixos, 07004 Palma, amb NIF G57964041, i en el seu nom i representació, el president de l’entitat, D. Lluc Mas Pocoví, amb DNI 42948494L.

Els valors que constitueixen la base sobre la qual s’estableix la manera de fer i d’actuar de l’IMCE són:

 • FORMACIÓ, ORIENTACIÓ I ASSESSORAMENT
  Participant activament en l’educació i formació dels infants i els joves, a partir de sessions per a escolars i en la formació inicial i continua del professorat, però també realitzant conferències, cursos i tallers dirigits a les famílies i a qualsevol persona interessada.
 • SENSIBILITZACIÓ I CONCIENCIACIÓ
  Totes les nostres activitats estan dirigides a contribuir cap a la sensibilització respecte del nostre lloc i responsabilitat en vers la Terra i les espècies que l’habiten, així com a la presa de consciència que som part integrant de l’univers.
 • RECERCA I INNOVACIÓ
  Organitzant i coordinant jornades, congressos i estades, des de la col·laboració amb universitats, associacions i entitats, d’àmbit local, estatal i europeu. I des de l’estudi i la recerca científica, publicar i fer propostes, en bona part relacionades amb les seves aplicacions didàctiques.
 • QUALITAT
  A partir del treball en equip, la gestió de l’IMCE es fonamenta amb els principis de qualitat i en la corresponent definició i seguiment de la seva estructura i processos.

 

2.- OBJECTE

Aquesta pàgina web, propietat de l’IMCE, ha estat creada i dissenyada per donar a conèixer i permetre l’accés general de tots els usuaris d’Internet, a la informació, activitats, productes i serveis diversos, propis o de tercers, oferts per aquesta entitat.

El present avís legal té com a objecte establir les condicions generals que regulen l’accés i ús general d’aquesta pàgina web per part de tots els usuaris, de manera que, l’accés i ús de la mateixa suposa la submissió i acceptació de les condicions generals incloses en aquest avís legal.

L’IMCE es reserva la facultat de realitzar, en qualsevol moment i sense necessitat de cap preavís, qualsevol modificació o actualització dels continguts i serveis, de les disposicions d’aquest avís legal i, en general, de tots els elements que integrin el disseny i configuració de la seva pàgina web.

 

3.- ACCÉS I ÚS DE LA PÀGINA WEB

3.1.- Accés a la pàgina web
Els usuaris poden accedir de forma gratuïta i lliure a la pàgina web. En cas que hi hagi productes o serveis que requereixin un determinat pagament, l’IMCE informarà de les condicions particulars corresponents als usuaris.

En general, l’accés a la informació i les utilitats d’aquesta pàgina web no exigeix registre d’usuari previ. Això no obstant, els usuaris podran sol·licitar, complimentant els formularis corresponents, la recepció d’informació i publicitat sobre l’IMCE. Els usuaris garanteixen que tota la informació i les dades de caràcter personal facilitades en els formularis seran pròpies i certes. Els usuaris seran els únics responsables de les manifestacions falses o inexactes que facin, i dels perjudicis que l’ús d’aquest informació pugui ocasionar a l’IMCE o a tercers.

Igualment, els usuaris es comprometen a notificar a l’IMCE qualsevol canvi que es pugui produir, en relació a la informació i les dades personals comunicades.

L’IMCE es reserva el dret a interrompre l’accés a la seva pàgina web, en qualsevol moment i sense previ avís, ja sigui per motius de seguretat, de control, de manteniment, per errors de subministrament elèctric o per qualsevol altra causa. Aquesta interrupció podrà tenir caràcter temporal o definitiu, en el cas del qual es comunicarà aquesta circumstància als usuaris. En conseqüència, l’IMCE no garanteix la fiabilitat, la disponibilitat ni la continuïtat de la seva pàgina web, en el cas que es presentin les causes anteriorment esmentades, i, per tant, en cap moment, no es podran exigir responsabilitats a l’IMCE en aquest sentit.

3.2.- Ús de la pàgina web

La utilització de la pàgina web de l’IMCE per qualsevol persona li atribueix la condició d’usuari, el qual accepta que l’ús és sota la seva exclusiva responsabilitat.

Els usuaris es comprometen a utilitzar la informació, activitats, productes o serveis que l’IMCE posa a la seva disposició en aquesta pàgina web conforme a les presents condicions generals i a la legalitat vigent, i, en tot cas, es compromet a no utilitzar-los per a activitats contràries a les lleis, a la moral o a l’ordre públic.

Els usuaris poden descarregar els continguts que desitgin de la pàgina web i, quan sigui necessari, l’IMCE informarà l’usuari sobre les especificacions tècniques necessàries per procedir a la descàrrega d’informació i Continguts de la seva pàgina web. En aquest sentit, els usuaris s’hauran d’abstenir d’obtenir, o intentar obtenir, els Continguts d’aquesta pàgina web per mitjans o procediments diferents dels quals en cada cas s’hagin posat a la seva disposició o hagin indicat a l’efecte o dels que s’utilitzin habitualment a Internet.

Els Continguts de la pàgina web són posats a disposició dels usuaris per l’IMCE com a informació pròpia o en el seu cas, de tercers. D’aquesta manera, l’IMCE posarà els mitjans raonables a la seva disposició perquè els continguts inclosos a la seva pàgina web siguin exactes i estiguin actualitzats.

Quant als menors d’edat que vulguin fer ús d’aquesta pàgina web hauran de tenir el permís dels seus pares o tutors, que en tot cas seran els responsables dels seus actes. Això no obstant, l’IMCE garanteix la protecció del menor quant als Continguts adreçats especialment al públic familiar.

 

4.- PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL

4.1.- Continguts

Tots els continguts d’aquesta pàgina web, entenent com a tal, a títol merament enunciatiu els texts, fotografies, gràfics, imatges, icones, signes distintius o logotips, marques, noms comercials, tecnologia, programari, links (enllaços) i altres continguts audiovisuals o sonors, així com el seu disseny gràfic i codis font (referits de forma abreujada com els ‘Continguts’), són propietat intel·lectual de l’IMCE o, en el seu cas, de tercers, llevat que s’especifiqui el contrari.

Els usuaris hauran de respectar en tot moment tots els drets de propietat intel·lectual i industrial sobre aquesta pàgina web, de titularitat de l’IMCE o de tercers.

Queda expressament prohibida la reproducció, transformació, distribució, comunicació pública, posada a disposició, extracció, reutilització, retramesa o la utilització de qualsevol naturalesa, per qualsevol mitjà o procediment, de qualsevol d’aquests drets, llevat els casos que estigui legalment permès, és a dir, autoritzat pel titular dels corresponents drets. Per a la utilització autoritzada dels Continguts d’aquesta pàgina web, amb finalitats exclusivament informatives o pedagògiques, els usuaris poden adreçar-se a info@imce.es

4.2.- Vincles o enllaços amb o des d’altres webs externes

Els vincles d’aquesta pàgina web a pàgines web de tercers es subministren exclusivament com una utilitat per als usuaris, els quals, en utilitzar aquests enllaços, surten de la pàgina web de l’IMCE. Per tant, l’ús d’aquests enllaços porta els usuaris a pàgines web de les quals l’IMCE no n’és titular ni en cap cas responsable jurídic.

Quan s’estableixi l’enllaç amb imce.es no es podrà incloure cap marca comercial o signe diferent de l’adreça d’URL del portal, i es prohibeix expressament establir vincles des de pàgines que continguin manifestacions o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic, d’apologia del terrorisme, en contra dels drets humans o qualsevol altra de caràcter il·lícit o contrari a la moral o l’ordre públic.

En cap cas es podrà donar a entendre, ni declarar que l’IMCE ha autoritzat, intervé, avala, promociona, participa o ha supervisat els continguts de la pàgina on figuri l’enllaç, ni tan sols que es consent la seva inclusió, excepte si hi ha autorització expressa.

 1. La presència a imce.es d’enllaços a altres webs externes té un caràcter merament informatiu. Per tant, L’IMCE no es responsabilitza ni dóna cap tipus de garantia respecte a:
  1. Les característiques, procedència o qualsevol altre aspecte dels serveis oferts per l’espai web.
  2. Els danys i perjudicis directes o indirectes que puguin generar els productes o serveis oferts a través d’aquestes webs o portals externs.
  3. Les transaccions o operacions pactades per les entitats oferents i els usuaris.
  4. Els termes o condicions d’ús del web extern, modificació, compliment, execució i resolució.
  5. El contingut i ús de les informacions de caràcter personal o no que aquestes entitats demanin dels usuaris.

 

5.- RESPONSABILITATS
Els usuaris respondran dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que l’IMCE o tercers puguin patir com a conseqüència de l’incompliment de qualsevol de les disposicions estipulades en aquest Avís Legal o en el seu cas, en les condicions particulars que siguin d’aplicació.

L’IMCE no es responsabilitza dels danys i perjudicis produïts en els equips informàtics dels usuaris o de tercers derivats de l’accés a aquesta pàgina web, perquè aquest accés no suposa en cap cas l’obligació de l’IMCE de controlar l’absència de virus, cucs o qualsevol altre element informàtic danyós.

L’IMCE no es responsabilitza dels continguts i serveis dels enllaços, pàgines o sistemes de tercers connectats a aquesta pàgina web i per tant, no es fa responsable pels danys produïts per la il·licitud, qualitat, desactualització, indisponiblitat, error o inutilitat dels mateixos.

6.- Jurisdicció aplicable

Els conflictes o controvèrsies jurídiques que puguin derivar-se de l’existència, l’accés o la utilització d’aquestes condicions generals, es resoldran davant els jutjats i tribunals competents en cada cas.

Política de privacitat
Les dades de caràcter personal facilitades a través d’aquesta pàgina mitjançant els corresponents formularis i els e-mails rebuts, seran incorporades a fitxers de de l’IMCE amb la finalitat de poder gestionar el servei sol·licitat, contestar a la seva sol·licitud i/o tramitar la seva petició. En consonància amb la política de protecció de dades que tot seguit definim, es compromet a respectar la privacitat i confidencialitat de les vostres dades.

6.1- Tractament de les dades
Només es recullen o capturen els noms, adreces personals (de treball o electròniques), números de telèfon o qualsevol altra dada de caràcter personal que voluntàriament faci arribar la persona usuària i, únicament, pels tràmits específics que així ho requereixin.

Es garanteix la confidencialitat en el tractament de totes les dades de caràcter personal a les quals es tingui accés com a conseqüència del registre a imce.es.

Només es demanarà el registre de dades de caràcter personal quan aquestes siguin necessàries per a la sol·licitud d’algun servei facilitat a través de imce.es.

Les dades obtingudes i les que es puguin originar com a conseqüència de l’execució del servei resulten necessàries per al desenvolupament, control, gestió i execució dels tràmits sol·licitats i seran incorporades als fitxers adients creats.

Tant els responsables dels fitxers com qui intervingui en qualsevol fase del tractament, estan sotmesos al més estricte secret professional, amb un especial compromís d’adoptar els nivells de protecció i les mesures necessàries, tant tècniques com organitzatives, per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal i evitar-ne l’alteració, el mal ús, la pèrdua, el robatori, el tractament o l’accés no autoritzat.

Finalment, l’IMCE garantirà que tant els fitxers i programes, com els equips i locals que intervenen en el procés de tractament de les dades registrades, compleixen els requisits d’integritat i seguretat establerts a la normativa vigent en cada moment.

6.2- Deures i obligacions
L’usuari podrà exercir tots els drets reconeguts per la normativa sobre protecció de dades de caràcter personal vigent en cada moment i, en especial, els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició.

L’exercici d’aquests drets s’haurà de fer conforme amb la normativa aplicable en matèria de protecció de dades de caràcter personal.

L’usuari que faci servir els serveis oferts per imce.es haurà de facilitar les dades demanades segons el principi de bona fe i, per tant, no es podran donar dades inexactes o inexistents.

6.3- Cessions

Les dades de caràcter personal recollides com a conseqüència del registre a imce.es no seran facilitades o comunicades a tercers aliens a aquest Patronat, excepte quan siguin necessàries per a la prestació del servei sol·licitat o siguin requerides per les autoritats públiques competents, de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables en cada moment.

6.4- Consentiment

La sol·licitud d’un tràmit mitjançant el portal implicarà l’acceptació expressa i sense reserves de la política de privacitat de dades de caràcter personal que manté l’IMCE.

La introducció i el registre de les dades de caràcter personal per part de l’usuari comportarà: l’acceptació i autorització expressa a l’IMCE per a la seva recollida, i per a la seva incorporació als fitxers adients i el tractament necessari pertinent; l’acceptació voluntària de la cessió de les dades registrades únicament quan aquesta sigui necessària per a la prestació del servei sol·licitat; i finalment, l’autorització per a la seva conservació durant els terminis previstos a les disposicions legals aplicables.

Atès que l’autorització de l’usuari al tractament i cessions indicats té caràcter voluntari, l’usuari podrà revocar l’autorització aquí concedida, tant per al tractament com per a la cessió de les dades, segons els termes establerts a la normativa sobre protecció de dades vigent en cada moment.

6.5- Drets dels afectats

Els usuaris podran, en qualsevol moment, exercir els drets reconeguts per la normativa de protecció de dades i, en particular, els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, així com també el dret a revocar el consentiment prestat per a la cessió de les seves dades.

Aquests drets poden ser exercits tant per l’usuari com pel seu representant, mitjançant una sol·licitud escrita i signada a l’IMCE, c. Julià Àlvarez 11 baixos, 07004, Palma (Illes Balears). L’exercici d’aquests drets ha de regir-se per la normativa sobre protecció de dades de caràcter personal.

6.6- Política de privadesa

Aquesta pàgina web utilitza Google Analytics, un servei d’anàlisi de web prestat per Google Inc., una companyia de Delaware amb seu a 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (Califòrnia), CA 94043, Estats Units (“Google”). Google Analytics utilitza galetes o cookies , que són arxius de text ubicats al seu ordinador per ajudar al lloc web a analitzar l’ús que en fan els seus usuaris. La informació que genera la cookie en referència a l’ús del lloc web (inclosa la seva direcció IP) es transmet directament a Google, que l’arxiva als seus servidors dels Estats Units. Google utilitza aquesta informació en benefici nostre per tal de seguir la pista de l’activitat del lloc web, recopilant informes i prestant altres serveis relacionats amb aquesta activitat al lloc web i l’ús d’Internet. Google podrà transmetre la informació a tercers si la legislació així ho requereix o bé quan els esmentats tercers processin la informació per compte de Google. Google no associarà la seva direcció IP amb cap altra dada de que Google disposi. Vostè podrà cancel·lar l’ús de les seves dades o informació rebutjant les cookies per mitjà de la selecció de la configuració apropiada al seu navegador. En aquest cas, però, és possible que no pugui gaudir de la seva plena funcionalitat. En utilitzar aquest lloc web, vostè consent el tractament per part de Google d’informació seva en la forma i les finalitats abans indicades.

En aquest lloc web, les dades es recullen de manera anònima i amb finalitat de màrqueting i d’optimització mitjançant la tecnologia etracker GmbH ( www.etracker.de ). A partir d’aquestes dades, es creen perfils d’ús en forma de pseudònim. En aquest sentit, les cookies també són útils perquè recullen dades i les emmagatzemen només de manera anònima. Les dades no s’utilitzen per identificar a l’usuari d’aquest lloc web ni tampoc es combinen amb altres tipus de dades personals. En qualsevol moment es pot cancel·lar el consentiment per recollir i emmagatzemar dades.

6.7- Legislació aplicable
La privacitat de tota la informació facilitada, tant la facilitada per l’usuari a través dels diferents formularis de sol·licitud de dades personals, com l’accessible a través de imce.es, estan regulades per la Llei orgànica 15/99, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i pels reglaments que la desenvolupen.