D’acord amb les preceptes de la Llei 3/2005 de 20 d’abril, de protecció del medi nocturn de les Illes Balears, un bon sistema d’il·luminació d’un indret s’ha de dissenyar de manera que permeti desenvolupar adequadament l’activitat humana i alhora previngui la contaminació lumínica i afavoreixi l’estalvi i l’aprofitament d’energia, per tant, cal: Adequar la quantitat de

Usa la llum de qualitat

La llum és la part de la radiació electromagnètica, anomenada visible, compresa entre les longituds d’ona de 380 a 780 nm que l’ull humà pot percebre visualment. Fora del visible, l’ull humà és cec. L’ull humà està incòmode quan rep llum que conté el color violat. Cal protegir l’ull de la radiació violada. Deim que la