Termes i condicions

1.- INFORMACIÓ PRÈVIA

Les presents condicions generals de contractació (en endavant, les “condicions generals de compra”), juntament amb les condicions particulars que puguin establir-se, regulen les relacions entre l’empresa MUTUS i terceres parts (en endavant, els “CLIENTS”) per tal d’adquirir productes i activitats ofertes a través del lloc web de venda en línia www.imce.es.

Les dades fiscals del responsable del lloc web de venda en línia són:

Mutus
NIF: B57922999
Julià Álvarez, 11, entresol C
07004, Palma (Illes Balears)

Les presents condicions generals han estat elaborades de conformitat amb el que estableix la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, la Llei 7/1998, de 17 d’abril, sobre condicions generals de contractació, el Reial Decret 1906/1999, de 17 de desembre, pel que es regula la contractació telefònica o electrònica amb condicions generals, en desenvolupament de l’article 5.3 de la Llei 7/1998, el Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, la Llei 1/1998, de 10 de març, de l’Estatut dels Consumidors i Usuaris de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, la Llei 7/1996, de 15 de gener, d’ordenació del comerç al detall, el Reial Decret-Llei 14/1999, de 17 de setembre, regulador de la firma electrònica, i quantes disposicions legals resultin d’aplicació.

L’adquisició en línia de qualsevol activitat o producte suposa l’acceptació de les presents condicions generals de compra, així com l’acceptació expressa, plena i sense reserves de la totalitat de les condicions generals de compra publicades per MUTUS en el moment que el Client accedeixi al lloc web de venda en línia i de les condicions d’utilització dels títols de transport.

Les comandes es podran formalitzar en català, castellà i en els idiomes admesos pel lloc web de venda en línia.

Donat el cas que el Client estigui d’acord amb el contingut de les condicions generals de compra, haurà de prémer el botó indicat com “accepto les presents condicions generals de compra”. En cas contrari, no podrà continuar amb el procés de compra.

 

2.- NATURALESA DEL LLOC WEB DE VENDA EN LÍNIA

El web de venda en línia està destinat a consumidors finals, en el sentit que estableix el Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, i per al consum propi del Client o de les persones en nom de les quals el Client estigui legalment autoritzat per actuar.

El Client declararà ser major d’edat i disposar de la capacitat jurídica suficient per contractar i vincular-se amb MUTUS segons les presents condicions generals de compra. El Client acceptarà, de forma expressa i sense excepcions, que l’accés i la utilització del web de venda en línia es duen a terme sota la seva única i exclusiva responsabilitat.

MUTUS es reserva el dret de modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense previ avís, la presentació i configuració del lloc web de venda en línia, així com suspendre el seu accés de manera temporal o definitiva.

 

3.- OPERATIVA DE LA VENDA EN LÍNIA

3.1.- Activitats, productes i preus

MUTUS informa que l’objecte de la venda en línia és la comercialització de determinades activitats i productes de l’Institut Mallorquí de Ciències de l’Espai a través d’Internet.

MUTUS informa que tots els preus publicats al web de venda en línia estan en euros i inclouen tots els impostos corresponents.

MUTUS es reserva el dret de modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense previ avís, els preus de les activitats i els productes, així com suspendre o cancel·lar la seva venda de forma temporal o definitiva.

3.2.- Compra

MUTUS garanteix l’existència d’unitats i places lliures en les activitats que s’ofereixen al web.

Seguint el procés de compra establert, el Client haurà d’identificar-se emplenant el formulari corresponent amb les seves dades personals necessàries pel desenvolupament de la compra. A continuació, el Client, seleccionarà les activitats i/o productes desitjats. El procés finalitzarà fent constar les dades de la targeta de crèdit o dèbit.

3.3.- Lliurament

Una vegada completat el procés de compra, apareixerà a la pantalla un document nominatiu en el qual hi figuraran les activitats i/o productes seleccionats per tal que el Client pugui imprimir-ho o guardar-lo al seu dispositiu mòbil o tableta.

Aquest document es bescanviarà pel producte o l’entrada corresponent en el moment d’accedir al recinte on se celebri l’activitat.

3.4.- Despeses d’enviament

No hi ha despeses d’enviament.

3.5.- Lloc de celebració del contracte

La compra s’entendrà efectuada en el domicili social de MUTUS.

 

4.- DEVOLUCIONS

Per canviar el dia de la reserva cal avisar amb 24h d’antelació, en cas contrari perdrà el seu import sense dret a devolució.

En cas d’un risc elevat de pluja, l’organització es posarà en contacte amb vostès per anul·lar l’activitat.

MUTUS es reserva el dret d’anul·lar algunes de les activitats per causes meteorològiques o per no assolir el mínim d’aforament necessari. En aquest cas, s’oferirà una data alternativa a la prevista.

Les anul·lacions amb dret a devolució cal realitzar-les amb 48h d’anticipació. Els grups de més de 10 persones cal anul·lar amb 5 dies d’antelació per tenir dret a la devolució de l’import.

L’observació a través del telescopi pot ser anul·lada per causes meteorològiques adverses, o es pot veure modificada per temes de correcta observació i/o visibilitat.

El desistiment podrà comunicar-se amb MUTUS dins de l’esmentat termini:

Mitjançant un correu electrònic enviat a: reserves@imce.es indicant el número de reserva. O trucant a mòbil +45 601-257-735 o al telèfon fixe +34 971-919-166.

En qualsevol cas, MUTUS, prèvia comprovació, retornarà l’import satisfet pel Client mitjançant un abonament a la targeta de crèdit o dèbit del pagador.

 

5.- FACTURACIÓ I FORMES DE PAGAMENT

Per a aquells clients que sol·licitin una factura de la compra realitzada, es fa constar que, d’acord amb el Reial Decret 1496/2003, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament que regula les obligacions de facturació, la data límit per a l’emissió de factures serà el dia 16 del mes següent a aquell en el que s’hagi fet la compra corresponent.

El pagament podrà fer-se mitjançant les targetes de crèdit o dèbit VISA i MASTERCARD.

Per tal de procedir al pagament, el Client haurà de seguir totes i cadascuna de les instruccions que apareguin en pantalla, proporcionant la següent informació de la targeta: a) Tipus; b) Número; c) Data de caducitat; i d) CVV. MUTUS garanteix al Client la total seguretat de les seves transaccions en disposar dels més estàndards tecnològics més actualitzats a la data de posada en funcionament del lloc web de venda en línia pel què fa a protocols i serveis de seguretat.

Per a una major seguretat, MUTUS informa que les dades bancàries no quedaran enregistrades en cap aplicació informàtica seva i únicament seran utilitzades per fer el cobrament a l’entitat bancària.

La informació de la compra serà guardada durant un termini de 7 anys. El Client tindrà dret a ser informat sobre els detalls de les seves compres sempre que així ho sol·liciti i no hagi transcorregut l’esmentat termini de 7 anys.

 

6.- FORÇA MAJOR

S’entén per força major, amb caràcter enunciatiu i no limitatiu, el següent: (i) qualsevol succés impossible de preveure, o que previst o previsible, fos inevitable; (ii) les errades en l’accés a les diverses pàgines web de MUTUS; (iii) la manca de subministrament elèctric o telefònic; (iv) els danys produïts per tercers o per atacs al servidor del portal (virus) que afectin la qualitat dels serveis i que no siguin imputables ni a MUTUS ni a l’usuari; (v) les errades en la transmissió, difusió, emmagatzematge o lliurament a tercers dels productes i dels continguts del portal; (vi) els problemes o errades en la recepció, obtenció o accés per part d’aquests tercers; (vii) incendis, (viii) inundacions o terratrèmols; (ix) vagues o conflictes laborals o altres desordres socials que impedeixin el subministrament dels productes i, per tant, el compliment de les obligacions acceptades per MUTUS; (x) l’escassetat o poca disponibilitat de combustible o energia elèctrica, (xi) accidents; (xii) conflictes bèl·lics; (xiii) embargaments comercials o de qualsevol tipus; (xiv) bloqueig; (xv) disturbis; o (xvi) qualsevol disposició governamental. Els errors administratius o de gestió no seran considerats casos de força major.

 

7.- PROTECCIÓ DE DADES

MUTUS manté una política de confidencialitat de les dades personals aportades en línia pels seus Clients, i es compromet a la seva protecció. Aquesta protecció s’estén a tot el que faci referència a la recollida i ús de la informació proporcionada a través d’Internet.

En aquest sentit, MUTUS garanteix, en els termes establerts en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), que tractarà confidencialment les dades personals dels seus Clients, així com que el servidor en el que s’emmagatzemaran i tractaran disposa de les mesures de seguretat necessàries per tal d’evitar l’accés a tercers no autoritzats.

A tal efecte, MUTUS també garanteix que ha adoptat les mesures de seguretat de caràcter tècnic i organitzatiu oportunes a les seves instal·lacions, sistemes i fitxers, de conformitat amb el que estableix el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel que s’aproven les mesures de seguretat aplicables a fitxers amb dades de caràcter personal i altres normatives de desenvolupament. No obstant això, MUTUS podrà facilitar a les autoritats públiques competents les dades de caràcter personal i qualsevol altra informació que consti en els seus arxius quan així se li requereixi, de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables a cada cas.

En compliment del que disposa la LOPD, s’informa als clients que les seves dades s’incorporaran al fitxer de MUTUS, amb l’exclusiva finalitat de poder gestionar el servei sol·licitat, contestar a la seva sol·licitud i/o tramitar la seva petició.

El client té l’opció d’exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició escrivint un correu electrònic info@mutus.com, o bé per correu postal al seu domicili social, c. Julià Álvarez, 11, entresol C, 07004, Palma (Illes Balears), indicant en l’assumpte: “Exercici de drets LOPD”.

 

8.- CONFIRMACIÓ DOCUMENTAL DE LA CONTRACTACIÓ EFECTUADA

Un cop efectuada la compra, MUTUS remetrà al Client la corresponent justificació de la contractació efectuada amb tots els seus termes mitjançant un correu electrònic  dins de les 24 hores següents a la finalització del procés de compra. En la comunicació s’inclourà el document nominatiu acreditatiu dels títols adquirits.

 

9.- PÈRDUA, ROBATORI O FURT

La pèrdua, robatori o furt del títol adquirit és responsabilitat exclusiva del Client, per tant MUTUS quedarà exonerat de qualsevol reclamació al respecte.

 

10.- LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Les condicions generals d’aquest avís legal i qualsevol altre text amb caràcter contractual d’aquest lloc web es regularà per allò que disposa la legislació espanyola.

Qualsevol controvèrsia que es derivi de l’accés i ús d’aquest lloc web i els seus continguts i serveis, així com de la interpretació i compliment d’aquestes condicions generals i qualsevol altre text amb caràcter contractual d’aquest lloc web, es sotmetrà als jutjats i tribunals del domicili de l’usuari, sempre que aquest resideixi en territori espanyol. En el cas que l’usuari resideixi a l’estranger o sigui una empresa que no tingui la consideració d’usuari d’acord amb la legislació vigent, les parts se sotmetran expressament als jutjats i tribunals.